CargoLogistic Sp. z o.o.

O spółce

Nasza spółka Cargo Logistic założona została w listopadzie 2015 roku

Świadczymy usługi pośrednictwa w sprawach celnych. Staramy się cały czas podnosić swoje kompetencje, a co za tym idzie jakość i zakres proponowanych przez nas usług. Rozszerzyliśmy naszą działalność o świadczenie usług transportowo -spedycyjnych dzięki czemu możemy w sposób kompleksowy spełniać oczekiwania naszych klientów. Współpraca z PKS International CARGO S.A. powoduje, że możemy obsługiwać najbardziej wymagających klientów, oferując również usługi naszych kontrahentów i współwykonawców.

Jesteśmy upoważnionym przedsiębiorcą AEO, dzięki czemu posiadamy możliwość stosowania procedur uproszczonych, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces wykonywanych usług celnych.
Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę, gdzie przygotowanie i wieloletnie doświadczenie pozwala na solidną i profesjonalną obsługę klientów.

="mapa" mapa

Usługi

Przedmiotem działalności spółki są:

Usługi agencji celnych:


 • Dokonywanie odpraw celnych.
 • Zabezpieczenia należności celno-podatkowych w imporcie i tranzycie.
 • Doradztwo celne i logistyczne.

Usługi Spedycji i transportu towarowego:

Specjalizujemy się w transporcie ładunków:
 • częściowych,
 • całopojazdowych,
 • niebezpiecznych (ADR),
 • chłodniczych.
Wykonujemy transporty krajowe i międzynarodowe na terenie całej Europy

Kontakt

Siedziba Zarządu

Adres

ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73
45-512 Opole

Agencja Celna

Adres

Drogowe Przejście Graniczne
22-681 Hrebenne

Telefon

+48 846 674 108


Oddział Spedycyjny Gniezno

Nawiąż z nami współpracę już dziś !
Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą?
Transportujesz towary na terytorium UE i nie tylko?
Szukasz spedycji = partnera która zapewni Ci nie tylko stałą ilość zleceń ale także stałą współpracę?
Skontaktuj się z naszym biurem w Gnieznie.

Adres

ul. Kolejowa 5 do 6
62-200 Gniezno

CERTYFIKATY

RODO

Szanowny Państwo, cały nasz zespół docenia zaufanie i fakt, że powierzyliście nam swoje dane osobowe. Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
POLITYKA OCHRONY DANYCH

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez AD
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Cargo Logistic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole, NIP 7543102754, REGON 36307888
 3. ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.
 4. Można się z nami skontaktować: - telefonicznie: 77 4276430 - pod adresem e-mail: zarzad@cargologistic.pl - pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Cargo Logistic Sp. z o.o. ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole
 5. ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych. Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.
 6. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO. Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty: - nabywcy wierzytelności - upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe, urzędy skarbowe, banki ) - biura informacji gospodarczej - świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek - świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne - świadczące usługi informatyczne i nowych technologii - świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne - świadczące usługi płatnicze - świadczące usługi księgowo-finansowe - świadczące usługi audytorskie i kontrolne - świadczące usługi prawne i windykacyjne
 7. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli.
 8. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody. W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.
 9. Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeb: - marketingu bezpośredniego, w tym profilowania - monitoringu wizyjnego -ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych. Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.
 10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych UL. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 11. Podstawy prawne przetwarzania danych Podstawą prawną przetwarzania danych jest: - art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda - art.6 ust.1 lit.b RODO zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy - art.6 ust.1 lit.c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego - art.6 ust.1 lit.f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO
 12. ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy Państwa, iż:

 1. Administratorem przekazanych przez Pana/Pani danych osobowych jest Cargo Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole, NIP 3753102754, REGON 36307888
 2. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Cargo logistic Sp. z o.o., w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
 3. Pana/Pani dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
 4. Pana/Pani dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategorią odbiorców: przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi prawne i windykacyjne, organom administracji państwowej upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, urzędy skarbowe, banki ), biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Cargo Logistic Sp. z o.o.
 8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pan/Pani kontaktować się z nami pod adresem e-mail: zarzad@cargologistic.pl, lub wysyłając pismo na adres: Cargo Logistic Sp. z o.o., ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole.
 9. Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 10. Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.


Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cargo Logistic z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole,
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pan/Pani kontaktować się z nami pod adresem e-mail: zarzad@cargologistic.pl, lub wysyłając pismo na adres: Cargo Logistic Sp. z o.o., ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy, relacji biznesowych między Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a administratorem na podstawie umowy, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.b RODO, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – art. 6 ust. 1 lit. c, oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – art.6. ust.1.lit.f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym pomoc prawną, Organom Administracji Publicznej, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej z wyłączeniem pracowników firm transportowych realizujących umowę przewozu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z pracodawcą/zleceniodawcą z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz wypełnienia praw wynikających z roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy oraz warunkiem wypełnienia przepisów prawa.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cargo Logistic Sp. z o.o. ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingowym na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby, której dane dotyczą, lub jeśli jest Pani/Pan klientem PKS Cargo S.A. na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane firmie hostingowej, portalom, na których realizowane są akcje marketingowe- m.in. Facebook Inc. z siedzibą w USA
 4. Pani/Pana dane będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody, lub jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć do profilowania.